خرید اشتراک از گرافیک ۲۰

با خرید اشتراک طرح های سایت گرافیک ۲۰ برای شما رایگان خواهد شد. برخی از طرح ها به صورت تکی میباشد.

در صورت عدم دانلود در یک روز دانلود ها به روز بعد منتقل نمی شود.

شما مجاز به اشتراک گذاری و فروش فایل ها نیستید.

هر شب ساعت ۲۴ تعداد دانلود ها صفر و روز جدید آغاز می شود.